دبیرخانه دائمی همایش فرصتها و چالشهای کسب و کار در تجارت انرژی اکتریکی (برق)
شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
گروه پژوهشی اقتصاد انرژی الکتریکی شرق