• home
  • SiteMap
  • RSS

ایران از نگاه غرب


بانکداری تجاری ایران از دید بیزینس مانیتور
IRAN BANKING Q2 2013
IRAN BANKING Q1 2013
IRAN BANKING Q4 2012

خلاصه گزارشات فصلی موسسه بیزینس مانیتور
BMI Q1-2014- summary
IRAN Q4 2013
IRAN Q3 2013
IRAN Q2 2013
                                                                                                                                                              ادامه مقالات


خلاصه گزارشات دوره ای موسسه EIU) Economist Intelligence Unit)
صندوق بین المللی پول می گوید اقتصاد ایران بر سر دوراهی قرار دارد (New)
ایران با نقش بیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی در کشورش موافقت می کند (New)
اختلافات در مورد بازداشت مخالفان (New)
                                                                                                                                                              ادامه مقالات


جمع بندی یکساله از گزارشات بیزینس مانیتور

تحلیل مجموعه اطلاعات ارائه شده درمورد تحریم های اعمالی علیه ایران
تحلیل وضعیت سیاسی ایران
تحلیل وضعیت صنعت ایران
تحلیل از وضعیت اقتصادی
صنعت برق ایران از دید بیزینس مانتیور
Iran Power Q3 2012
موسسات ارائه دهنده گزارش در مورد ایران
BMI profile
شرکتها ی ارائه دهنده گزارشات ایرانی

ویژه انتخابات
انتخابات ایران از دید موسسه اینتلیجنس اکانومیک
دورنمای سیاسی جهان از دید موسسه بیزینس مانیتور