• home
  • SiteMap
  • RSS

پیک مصرف سال گذشته را پشت سر گذاشتیم (16 تیر 92)


آقای مهندس خوش خلق در جمع شرکتهای توزیع عنوان کرد در تاریخ 15 تیر 92 پیک سال گذشته را پشت سر گذاشتیم و سخت ترین هفته ها از نظر اوج مصرف در یک هفته ی مانده به ماه رمضان و دو هفته ی بعد از ماه مبارک رمضان است. چراکه انتظار میرود میزان مصرف در ماه مبارک تعدیل شود. 
ایشان ابراز امیدواری کردند با اعمال مدیریت مصرف خوب از سوی شرکتهای توزیع این هفته ها به خوبی سپری شود. پیک مصرف برق کشور دیروز در 16 تیرماه 92 در مقایسه با روز مشابه پارسال بیش از 7400 مگاوات افزایش یافت.
پیک مصرف برق کشور در تاریخ 16 تیر 92 به میزان  42 هزار و 659 مگاوات به ثبت رسید در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال 35 هزار و 246 مگاوات گزارش شده بود. در این روز میزان ذخیره نیروگاه های کشور به یک هزار و 326 مگاوات رسید. صنایع کشور نیز در این روز سه هزار و 227 مگاوات برق مصرف کردند.