• home
  • SiteMap
  • RSS

متن کامل برنامه های مهندس چیت چیان برای وزارت نیرو


مأموریت وزارت نیرو، تأمین آب، برق و خدمات فاضلاب، در کشور به صورت مطمئن و اقتصادی است. صنعت آب و برق با انجام این مأموریت، نقش تعیین کننده‌ای در زمینه توسعه پایدار ملی و بهبود مداوم کیفیت و رفاه زندگی شهروندان ایفا می نماید. 
خدمات وزارت نیرو از مهمترین خدمات زیرساختی و حیاتی است و تأثیرات و نتایج آن در کلیه بخش‌ها از جمله کشاورزی، مسکن و شهرسازی، صنعت و تجارت، حمل و نقل، بهداشت، بانکداری، امنیت انتظامی و محیط زیست کاملاً مشهود و بسیار تعیین کننده‌ است.
مهمترین تنگناهایی که فعالیت‌های صنعت آب و برق را دچار چالش می‌کند، محدودیت منابع آب و محدودیت منابع مالی است.

مهمترین راهبردهای جلوگیری از بروز بحران منابع آب عبارتند از:
1- اصلاح نظام قیمت گذاری آب و کاهش شکاف بین قیمت فروش آب و هزینه تمام شده که بیشترین تأثیر را در مدیریت مصرف آب خواهد داشت.  
2- کنترل ورود فاضلاب خام به محیط‌های پذیرنده در کلیه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت و مراکز جمعیتی  
3- مدیریت تقاضای آب به ویژه در بخش های کشاورزی و شرب  
4- مدیریت حوضه‌ای منابع آب
5- اولویت اجرای طرحهای منابع آب مشترک
6- تغییر روند کاهش آب در تالاب ها و دریاچه ها و اقدام در جهت احیای آن ها  
دومین تنگنایی که تداوم فعالیت هر دو بخش آب و برق را دچار مشکل نموده، محدودیت منابع مالی است.اصلی‌ترین علت بروز این مشکل، فاصله معنادار بین قیمت فروش خدمات و هزینه تمام شده آن می‌باشد. هر چند بخش آب از منابع عمومی بودجه استفاده می‌کند، لکن روند اختصاص بودجه از سوئی و افزایش هزینه‌ها در نتیجه تورم از سوی دیگر، شکاف بین منابع و مصارف را بیشتر نموده و اکنون هر دو بخش با زیان‌ها و بدهی‌های انباشته عظیمی مواجه هستند.

در بخش برق این امکان وجود دارد که در مدت زمانی قابل قبول، صنعت برق را به طور کامل از چرخة مالی دولت خارج نمود و این صنعت با اتکا به درآمد خود به صورتی اقتصادی و در محیطی رقابتی فعالیت خود را توسعه دهد.
این اقدام مشروط به تحقق موارد زیر می‌باشد:

1- اصلاح قیمت فروش برق
2- متناسب کردن قیمت فروش برق با قیمت سوخت تحویلی به نیروگاهها
3- اختصاص صد در صد منابع حاصل از فعالیت بخش به بنگاههای عرضه کننده
4- اختصاص صد در صد منابع حاصل از صادرات برق به بنگاههای صادر کننده
5- اعمال هزینه‌های سوخت در مناسبات مالی و خرید و فروش برق در سراسر زنجیره تأمین برق
علاوه بر چاره جوئی چالش محدودیت منابع مالی، سایر محورها و مؤلفه‌های مؤثر در کارآمدی صنعت برق در جدول صفحه آتی ذکر شده است. 

دانلود تفصیل مطالب فوق در کنار سایر چالش های پر اهمیت صنعت آّب و برق و راهکارها، رویکردها و برنامه های مربوط