• home
  • SiteMap
  • RSS

قیمت معامله برق در بورس انرژی به 430 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت رسید (18 خرداد 92)


در معاملات بورس انرژی در تاریخ 18 خرداد 92 قیمت هر کیلووات ساعت برق به 430 ریال رسید.
در روز 18 خرداد 92:
بار پیک روزانه 22 خرداد 92، بار پیک روزانه 23 خرداد 92، بار پیک روزانه 24 خرداد 92، بار پیک روزانه 25 خرداد 92 و بار پیک روزانه 26 خرداد 92 همگی به مبلغ 430.000 ریال به ازای هر کیلوات ساعت معامله شد. این اولین بار است که قیمت معامله در بورس انرژی به قیمتی نزدیک به متوسط قیمت برق میرسد.